Home » Informatie
Komende optredens

Laatste foto's
Picknick 2020
#1
03 Augustus 2020
Informatie
Wie zijn wij

Het bestuur en de leden van ons koor heten u van harte welkom.
We zijn blij met uw komst en hopen dat u het bij onze vereniging naar uw zin zult hebben.
Hierbij ontvangt u wat aanvullende informatie over TGFS.

De naam
Een aantal inwoners van de wijken Groenoord (Green) en Woudhoek (Forest) hebben ons koor in 1981 opgericht. De naam The Green Forest Selection is daaruit voortgekomen.
Oospronkelijk begonnen als een vierstemmig gemengd koor is TGFS nu een vrouwenkoor met zo'n 35 leden uit Schiedam en omgeving.

Wat zingen wij
We streven ernaar een zo breed en gevarieerd mogelijk repertoire te brengen. Er worden nummers uit musicals en populaire songs gezongen, maar het (licht)klassieke genre wordt evenmin geschuwd. Veel van het repertoire is Engelstalig, maar er wordt ook in het Nederlands en in andere talen gezongen.

Repetities
Onze repetities zijn op maandagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur en vinden plaats in een zaal van kerkgebouw de Ark, Hargplein 101 te Schiedam. Van de koorleden wordt verwacht dat zij op de repetities verschijnen, thuis het repertoire instuderen (vaak met behulp van Cd's, mp3 en/of midi files) en zich aan de koordiscipline te houden. Het van bladmuziek kunnen lezen is niet vereist, maar wel een pre. Consumpties tijdens de pauze, verkrijgbaar bij het buffet, zijn voor eigen rekening. We raden u aan om zelf een flesje water mee te nemen om de keel te smeren tijdens het repeteren. Iedere belangstellende mag 4 repetities zonder verdere verplichtingen bijwonen.

Uitvoeringen
Het koor heeft zich tot doel gesteld eenmaal per jaar een eigen concert te geven. Daarnaast treden wij regelmatig in verpleeg- en verzorgingshuizen op. Ook nemen wij deel aan publieke optredens waar andere muziekgezelschappen eveneens aan meedoen. Van de leden verwachten wij uiteraard dat zij ook bij de uitvoeringen present zijn.

Muzikale leiding
De artistieke leiding van het koor is in handen van Robert Verheul, een enthousiaste dirigent, die veel aandacht schenkt aan de verbetering van de koorklank.

Stemtest
Na een kennismakingsperiode van 4 weken krijgt u van de dirigent een stemtest. Een stemtest helpt om te bepalen of u het zingen (in aanleg) in u heeft en bij welke stemgroep uw stem het beste past. U wordt als lid toegelaten nadat de dirigent door middel van een stemtest een positief advies heeft afgegeven. Het gebeurt zelden dat iemand absoluut niet kan zingen en om die reden wordt afgewezen. Ook neemt de dirigent alle leden om de paar jaar een stemtest af om te bepalen op welke plaats in het koor een zangeres het best tot haar recht komt.

Muziekcommissie
De muziekcommissie, bestaande uit drie leden van het koor, draagt zorg voor de keuze van het repertoire; de dirigent heeft daarbij een (mede)beslissende stem.

Bladmuziek
De koorleden ontvangen de origineel aangekochte bladmuziek tegen een borgsom die per lied wordt vastgesteld door het bestuur. De ALV stelt periodiek een borgsom vast van € 15,- per jaar. Wanneer nieuwe bladmuziek wordt uitgereikt, wordt het bedrag van het nummer op het saldo van het koorlid in mindering gebracht. De leden tekenen voor ontvangst van de verstrekte originele bladmuziek. Bij beëindiging van het lidmaatschap ontvangt het koorlid het totaal aan gestorte borg terug, mits de originele bladmuziek in goede orde is bevonden. Het wordt aanbevolen om met potlood aantekeningen te maken. Nieuwe leden storten een eerste borgsom van € 40,-. Voor alles wat met de bladmuziek te maken heeft, kunt u terecht bij Corrie van Dijk.

Kleding
Tijdens optredens zijn wij gekleed in een zwarte outfit gecombineerd met een groene of rode corsage, of een gekleurde sjaal. De corsages worden door het koor verstrekt. Koorkleding is regelmatig onderwerp van gesprek en en wordt getracht ook op dit gebied bij de tijd te blijven.

Reglementen
Nieuwe leden ontvangen het Huishoudelijk Reglement met de gedragsregels van onze vereniging en de ledenlijst. Het Reglement Muziekcommissie en de Statuten ontvangt men op aanvraag.

Het bestuur
Het bestuur van The Green Forest Selection wordt gevormd door:

Ella van der Laan Bouma tel. 06-44494799 1e secretaris en
voorzitter
Hanneke Meijer tel. 010-4705548 penningmeester
Klazien van den Bos tel. 010-4712777 2e penningmeester
en 2e secretaris
Gemma de Groot is algemeen bestuurslid.

Wanneer u een keer niet op een repetitie of bij een optreden aanwezig kunt zijn, kunt u zich afmelden bij Anneke van Helden. Zij treedt tevens op als gastvrouw van de vereniging.

Contributie
De contributie bedraagt € 15,- per maand. Tijdens de kerst- en zomervakanties zijn er geen repetities; de contributie loopt echter gewoon door. U kunt de contributie per maand (€ 15,-), per kwartaal (€ 45) of per jaar (€ 180,-) overmaken op rekeningnummer IBAN NL 65 ABNA 096.66.22.723 t.n.v. The Green Forest Selection te Schiedam. Automatische overboekingen stelt de penningmeester zeer op prijs. De contributie dient per vooruitbetaling te worden overgemaakt.

Privacybescherming
Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens en heeft daarvoor een privacyverklaring opgesteld. Deze is in te zien bij het kopje Privacy en te verkrijgen op verzoek.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij een van onze bestuursleden. Wij hopen u binnenkort als lid van TGFS te kunnen verwelkomen.
© 2023 thegreenforestselection.nl